inci

 

2023 y?l?nda firmam?z taraf?ndan tescil edilmi?tir.

  • Beyaz çiçekli, ye?il gübre ve tanelik olarak de?erlendirilebilecek bir çe?ittir.
  • Bitki boyu 80-100 cm aras?ndad?r.
  • Tane verimi oldukça yüksektir.
  • ?nci Yem Bezelyesi erkenci bir çe?ittir.
  • Çiçeklenme döneminde topra?a kar??t?r?larak ye?il gübrelemede kullan?labilir. 

 

 

TOP